1403/01/25 04:23 ایران

حجاب و وظیفه یابی آمران به معروف و ناهیان از منکر

نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی

چهارقالب برای واکاوی و بررسی و تحلیل حجاب :

۱- اصل معرفت ؛با ملاحظه سطوح معرفت و تجزیه و تحلیل آن.

۲- اصل غفلت؛ اطلاعات لازم، سطوح مرتبط، آگاهی، تحلیل اطلاعات، آموزش و تربیت.

۳- اصل حقارت ؛خلأهای حقارتی، برای دیده شدن ، ارضاء خودنمایی .

۴- اصل عناد ؛شخصی و شخصیتی ،تقلیدی، اجتماعی،سیاسی سازماندهی شده و تو هم سیاسی .

بااین قالب باید به جامعه هدف نگریست.

دسته بندی در خصوص حجاب افراد جامعه:

۱- با حجاب کامل.

۲- با حجاب ضعیف یا ناقص یا شل حجاب. سطح معرفت در هر گروه ، انتظار ما از سطح معرفتی در کنار دیگر مولفه ها. ۳- بی حجاب.

دسته بندی دیگر:

۱- با حجاب اعتقادی.

,۲- با حجا ب عرفی اعتقادی و جامعه پذیری .

۳ - حجاب سیاسی و جامعه گریزی.

ریشه های غفلت و عناددرجامعه هدف:

۱- اطلاعات ضعیف مذهبی و فراهم نبودن زمینه دستیابی به اطلاعات برای همه.

۲- نا آگاهی یا کم آگاهی.

۳- وجود ناهنجاری ها در محیط خانواده، محیط مدرسه ومحیط جامعه.

۴- فرایند تربیت فرد در محیط خانواده و محیط اجتماع.

۵- خانواده آسیب پذیر، میزان و شدت آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی.

۶- گناه آلودگی، کجروی های اخلاقی و حرام خواری .

۷ - کاهش ضریب تعهد اجتماعی، ضریب حساسیت، عفت و حیا و رشد بی حیایی.

۸- سست بنیانی نظام نظارت در محیط خانواده و محیط جامعه با تنوع و شیوه ها و الگوها و اعمال آنها.

ضرورت تحلیل از شرایط جامعه نسبت به حجاب؛

الف - تحلیل رابطه میزان و سطح ایمان با میزان و سطح معرفت نسبت به حجاب با سازوکار ساده اولیه.

ب - جمع بندی و دسته بندی روش های ایجابی در امر به معروف و نهی از منکر و همچنین روش های سلبی.

د- توجه به قانون و نظامات آن در مقوله حجاب.

بررسی راهکارها :

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.(توجه به صراحت آیه شریفه برای مسئولیت پذیری واقدامات احادی از جامعه در حیطه امر به معروف و نهی از منکر)

دوویژگی مهم آمرین به معروف و ناهیان از منکر ؛

الف - آگاه و مطلع نسبت به امور و مجهز به مجموعه ایی از سطح معرفتی.(عالم وعامل بطور نسبی)

ب - آشنا به ضوابط و قوانین و احکام و حدود شرعی وشرایط جامعه وخصوصیات جامعه هدف.

اقدامات ضروری برای مرکزیت امر به معروف و نهی از منکر:

۱_ تهیه یک برنامه عملیاتی جامع با ابعاد کمی و کیفی تعریف شده در قالب طرح جامع نظام ارتباطی .

۲_ سازماندهی شبکه سراسری فضای مجازی برای برقراری ارتباط هدفمند وموثر با بستر طرح جامع نظام ارتباطی وسایرروشها.

۳ _ فعال سازی ستاد هدایت شبکه های مجازی ،تقسیم کار،ساماندهی ظرفیت‌ها، جهت دهی و غیر ه.

۴ _ آموزش و تغذیه مناسب در شبکه‌های مجازی، متناسب با شرایط زمان و مکان و امکان بهره برداری وارزیابی.

۵ _ تغذیه فکری و آموزش با موضوعات مناسب و اولویت بندی برای هرکدام از سطوح جامعه هدف.

۶_ برنامه رصد اطلاعات، گزارش گیری،با ارتباط واتصال هدایت شده و دسته بندی اطلاعات و تحلیل آنها.

۷ _تدوین و ابلاغ شیوه نامه هایی در خصوص عمل و عکس العمل واقدام و بازتاب در میدان عملیات.

۸ _ ارائه تحلیل‌های مختصر و مناسب و مفید وهدایتگرو انتشار آنها در شبکه های مجازی جامعه هدف .

۹_ ارائه چارچوبی برای اعمال روش های سلبی و ایجابی و الزامات آنها و تهیه فهرستی به عنوان دستورالعمل عملیاتی.

۱۰ _ امام صادق علیه السلام فرمودند؛ شخصیت هر فرد در زیر زبان اوست از طرف دیگر، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، یعنی قاعده ای که بتوان با آن ارزیابی اولیه از افراد جامعه هدف در امر به معروف و نهی از منکر بعمل آورد.

۱۱_ جامعه شناسی مخاطبان حیطه امر به معروف و نهی از منکر، طبقه سنی ،طبقه شغلی ،جنس،نوع خانواده، سطح آگاهی، پایگاه اجتماعی و غیر,ه.

۱۲ _کمک به اعمال قانون که بسیاری از ابعاد را در موضوع امر به معروف و نهی از منکر در بر دارد.برای این نوع هم افزایی، سازوکارهایی قابل تعریف است.

۱۳ _ ایجاد سامانه اطلاعاتی وسیع، نظیر ۱۱۳ با کد بندی موضوعی ،جهت همکاری وارسال و تمرکز اطلاعات برای تصمیم سازی.

۱۴_ هدایت عملیات میدانی امرین و ناهیان در بستر شبکه جامع با ملاحظه مبانی لازم.

تاریخ انتشار خبر : 1402/02/18

انتهای مطلب

اخبار پیشنهادی
آخرین اخبار