ویژه

راهبرد اتّحاد ملی برای ایران قوی

چند دهه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیِ ملت ایران و در حالی که انقلاب وارد گام دوم خود برای جامعهسازی اسلامی و حرکت رو به رشد در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی شده، چالشی مهم و اساسی پیشروی همگان است: «چالش اساسی برای امروز ما در کشور، چالش پیشرفت و توقّف و رکود است؛ یا بگوییم چالش پیشرفت و ارتجاع؛ چون توقّف عقب رفتن است و هر کسی که توقّف کند در واقع دارد عقب میرود؛ چون دنیا در حال حرکت به جلو است، اگر شما ایستادید، عقب میمانید۱۴۰۱/۸/۲۸ مهم این است که در این نقطه کلیدی و سرنوشتساز «ما داریم پیشرفت میکنیم۱۴۰۱/۸/۲۸ و نشانه های این پیشرفت ملی برای ساختِ ایران قوی هم متعدد است. یکی از نشانهها همین است که علیرغم توطئه سنگین و همهجانبه دشمنان برای برهم زدن امنیت ایران اسلامی از طریق اغتشاشات خیابانی و تلاش آنان برای التهابآفرینیدر ایران، باز هم نمونههایی جدی از پیشرفت در کشور ثبت شد و این «نشانهی حرکت در جامعه است؛ پس جامعه راکد نیست، در حال حرکت است، در حال پیشرفت است؛ این خیلی مهم است که جامعه در حال پیشرفت و حرکت باشد۱۴۰۱/۸/۲۸ نتیجه این پیشرفت هم قطعا به نفع ملت ایران و نظام اسلامی و به ضرر دشمنانِ زیادهخواه و سلطهطلب است: «این پیشرفتها نظام را مستحکم میکند، به نظام اقتدار میدهد. وقتی شما اقتدار پیدا کردید، دشمن نمیتواند نگاهِ چپ به شما بکند۱۴۰۱/۸/۲۸

راز دشمنیهای کینهتوزانه مستکبران علیه ملت ایران و نظام اسلامی هم همین است. «مشکل غرب و استکبار با جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی دارد پیشرفت میکند، دارد رونق میگیرد، و این پیشرفت را همهی دنیا دارند میبینند و به آن اعتراف میکنند، و این برای غرب غیر قابل تحمّل است... ما داریم پیشرفت میکنیم، دنبال پیشرفتیم، میخواهند این نباشد. همهی قدرتهای استکباری دنیا که عمدتاً آمریکا و اروپا است، در مقابل این حرکت پیشرفت جمهوری اسلامی حرص میخورند، مضطرب میشوند، ناراحت میشوند، لذا وارد میدان میشوند و هر کاری از دستشان برمیآید میکنند۱۴۰۱/۸/۲۸ و البته «فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، با ایران مخالفند؛ آمریکا با ایران قوی مخالف است، با ایران مستقل مخالف است. همهی بحث آنها، همهی دعوای آنها سر جمهوری اسلامی نیست؛ البتّه با جمهوری اسلامی بشدّت و عمیقاً دشمنند، در این شکّی نیست، امّا بدون جمهوری اسلامی هم با ایرانی که قوی باشد مخالفند، با ایرانی که مستقل باشد مخالفند۱۴۰۱/۷/۱۱

 SHAPE  \* MERGEFORMAT دشمن «امید» و «اتحاد» را هدف گرفته است
از سوی دیگر دشمن مستکبر که از پیشرفت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی، عصبانی است نقشهمشخصی را دنبال میکند که باید نخست این نقشه را شناخت و سپس در نقطه قابل آن حرکت کرد.«نقشهی دشمن برای ما روشن است، یعنی ما هیچ ابهامی در نقشهی دشمن نداریم که چهکار میخواهد بکند. نقشهی دشمن را باید بدانیم، آن را تحلیل کنیم، در مقابلش تدبیر کنیم. [ما حالا] نقشهی دشمن را میشناسیم. یک مقداری را خود دشمن افشا کرده، یک مقداری را عوامل بیعقلاش در اینجا افشا کردند، یک مقداری را هم گزارشهای دستگاههایی که این گزارشها را تهیّه میکنند فراهم کرده؛ نقشهی دشمن روشن است۱۴۰۱/۱۱/۱۹

دشمن در طرح خود علیه ملت و انقلاب مردم ایران، یک هدف مشخص دارد: «هدف دشمن به زانو درآوردن انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است۱۴۰۱/۱۱/۱۹ و برای به زانو درآوردن انقلاب و نظام هم بیشتر بر روی دو محور اصلی و بنیادین تمرکز کرده است. یکی از این دو محور اصلی از بین بردن امید است. «امید مهمترین ابزار پیشرفت است و دشمن روی این متمرکز شده؛ دشمن از همهی توان دارد استفاده میکند برای القای ناامیدی، برای القای بنبست. ‌یک جوانی هم که با مسائل دنیا آشنا نیست، گاهی میبینید تحت تأثیر قرار میگیرد، او هم مأیوس میشود؛ وقتی مأیوس شد، کار نمیکند. پیشرفت احتیاج دارد به امید. دشمن روی امید ملّت ایران متمرکز است. این امکانات گستردهای که دشمن به کار گرفته، این رسانهها، این ماهوارهها، این فضای مجازیِ عجیب و غریب، این تلویزیونهای مزدورِ مأجور، همهی اینها برای این است که این امید را در مردم بکُشند... میخواهند نگذارند جوانهای ما امیدوار بمانند، نگذارند مسئولین ما امیدوار بمانند؛ اینها حتّی به مسئولین هم طمع دارند که امید را از آنها بگیرند۱۴۰۱/۸/۲۸

اما در کنار توطئه یأسآفرینی، محور مهم دیگرِ نقشه دشمن ایجاد اختلاف و بیاعتمادی در بخشهای مختلف کشور و از بین بردن اتحاد و انسجام ملی است تا جایی که این موضوع تبدیل به راهبرد اصلی دشمن برای تحقق اهدافش شده است. «راهبرد چیست؟ ایجاد اختلاف، ایجاد بیاعتمادی؛ بیاعتمادیِ دستجات سیاسی نسبت به همدیگر، گروههای مردمی نسبت به همدیگر، بیاعتمادیِ مردم به حکومت، بیاعتمادیِ حکومت به مردم، بیاعتمادیِ این به آن، این سازمان با آن سازمان که به هم بیاعتماد باشند، به هم بدبین باشند. وقتی بیاعتمادی به وجود آمد، امید به آینده هم از بین خواهد رفت. خب قهراً یک اختلافاتی وجود دارد؛ این اختلافات را نباید تبدیل کرد به گسل. یک وقت [بحث] «زن» را مطرح میکنند، یک وقت بحث شیعه و سنّی را مطرح میکنند، یک وقت اختلاف نسلی را مطرح میکنند، یک وقت مسائل گوناگون دیگر را، برای اینکه اختلاف ایجاد کنند؛ راهبرد دشمن ایجاد اختلاف است. البتّه تاکتیکها مختلف است؛ هر زمانی با یک تاکتیک؛ عمدهی تاکتیک هم دروغپردازی و شایعهسازی است؛ این کارها را میکنند برای اینکه بتوانند اختلاف ایجاد کنند۱۴۰۱/۱۱/۱۹ رازِ هدف گرفتن امید و اتحاد ملی از سوی دشمن این است که «آن چیزی که ملّت را نگه میدارد امید است و وحدت؛ اتّحاد میان آحاد مردم۱۴۰۱/۱۰/۲۲ و «یکی از چیزهایی که در ایجاد قوّت در کشور مؤثّر است و کشور را قوی میکند، اتّحاد ملّی است۱۴۰۱/۱۱/۲۶ در واقع «اتّحاد ملّی سد است؛ دیوارهی محکمِ سربهفلککشیده است در مقابل دشمن. اتّحاد ملّی همان چیزی است که نقش بسیار عظیمی در پیروزی انقلاب، بعد هم در پیشرفت انقلاب داشته۱۴۰۱/۱۱/۱۹

 SHAPE  \* MERGEFORMAT نصرت الهی در گرو اتّحاد ملی
حقیقت این است که علیرغم همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و حجم سنگین دشمنیها و توطئههای تبلیغاتی دشمن «گرایش عموم ملّت ایران، گرایشِ انقلاب است۱۴۰۱/۱۱/۲۶و «آنچه انبوه است، آنچه عظیم است، حضور مردم در خدمت انقلاب و در میدانهای انقلاب است۱۴۰۱/۸/۲۸ هرچند «سلایق مختلفی وجود دارد، اختلافات نظر در مسائل گوناگون وجود دارد، امّا دربارهی اسلام، دربارهی نظام، دربارهی انقلاب، وحدت نظر بین مردم هست۱۴۰۱/۱۰/۲۲

در چنین صحنهای مهمترین وظیفه همگان در مقابل نقشه دشمن و برای استمرار مسیر پیشرفت در جهت ایران قوی از سویی امیدآفرینی و از سوی دیگر تحکیمِ هرچه بیشتر اتحاد ملی است. «وقتی که ما میبینیم دشمن وحدت را آماج حملههای خودش قرار داده، وظیفهمان چیست؟ وظیفه این است که این اتّحاد را، این وحدت را حفظ کنیم، نگذاریم دشمن در این خواستهی پلید خودش پیروز بشود.» ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

در عرصه چنین درگیریای با دشمنِ توطئهگر «نگذاریم این وحدت نظر از بین برود. به اختلافات کمک نکنیم؛ اختلافات قومی، اختلافات مذهبی، تحریک احساسات یک گروهی علیه یک گروه دیگر. هر کس در زمینهی خدشهی به اتّحاد ملّت حرکتی انجام بدهد برای دشمن کار کرده، در نقشهی دشمن کار کرده، در زمین دشمن بازی کرده؛ این را همه توجّه داشته باشند! منبری باشد، مدّاح باشد، روحانی باشد، دانشگاهی باشد، نویسنده باشد، شاعر باشد؛ هر کسی باشد.» ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که راهبرد مهم و اساسی اتحاد ملی از آسیبهای برخی مسائل انحرافیای که عملاً تکمیلکننده نقشه دشمن است هم باید مصون بماند. «یک عدّهای یاد گرفتهاند تعبیرات «آشتی ملّی، آشتی ملّی» [را گفتن]؛ این حرفها به نظر من معنی ندارد؛ مردم مجتمعند، با هم متّحدند؛ آنجایی که پای اسلام در میان است، پای ایران در میان است، پای استقلال در میان است، پای ایستادگی در مقابل دشمن در میان است، مردم با همهی وجودشان ایستادهاند. ممکن است در فلان مسئلهی سیاسی دو نفر با هم اختلاف نظر داشته باشند [امّا] تأثیری نمیگذارد. چرا میگویید آشتی؟ مگر قهرند که بیایند با هم آشتی کنند؟»۱۳۹۵/۱۱/۲۷ بنابراین «سر چیزهای جزئی تنازع نباید انجام بگیرد. البتّه اختلاف نظر هست. در این اختلاف نظرها مباحثه خوب است، مناظره خوب است امّا منازعه خوب نیست... دشمنی کردن خوب نیست، دهان را به حرف ناشایست آلودن خوب نیست.» ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ باید دانست که «اختلاف سیاسی، اختلاف نظر، اختلافات طبیعی در جامعه اشکالی ندارد، امّا نبایستی به زد و خورد، به تهمتزنی، به افترا و به امثال اینها منتهی بشود. این، آن راهبردی است که ما در مقابل راهبرد دشمن باید اتّخاذ کنیم. اگر همّت کنیم، نیّت کنیم، خدای متعال هم انشاءالله کمک خواهد کرد.» ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

سخن هفته نشریه خط حزب‌الله