1403/01/25 03:50 ایران
برچسب :

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

تهیه پیش نویس طرح مدیریت دارایی‌های نامشهود در حوزه نظام اقتصادی

پور ابراهیمی از تشکیل کارگروه ویژه تدوین طرح مدیریت دارایی‌های نامشهود در حوزه اقتصاد در جریان جلسه با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور...

آخرین اخبار