سیاسی

انتقاد از سفر درمانی مولوی عبدالحمید به ترکیه

خبرها حاکی از ‌آن است که مولوی عبدالحمید برای معالجه به ترکیه سفر کرده است. خبری که انتقاد وهاب زاده، مشاور سابق وزیر بهداشت را در پی داشت.

وهاب زاده، مشاور سابق وزیر بهداشت در توئیتر نوشت:

هرچند سرانه پزشک به جمعیت در استان سیستان و بلوچستان همچنان با استانداردها فاصله دارد ونیازمند توجه بیشتر است.

اما در همان استان آنقدر پزشک ومتخصص مجرب داریم که مولوی عبدالحمید که خود را ولی و وصی این مردم محروم میداند!

لازم نباشد برای انجام کارهای درمانی به خارج از کشور سفر کند!